top of page

Kur’an-ı Kerim Nedir?

Kur’an, Allah’ın kelâmıdır. Kur’an’ı Hz. Peygambere vahyeden, gönderen Allah Taâla’dır. Cebrail onu Hz. Peygambere getiren aracıdır. İlâhî hitabın farklı şekilleri bulunmakla beraber Kur’an Hz. Peygambere elçi (Cebrail) ile gönderilmiştir. Kur’an Peygamberimiz’den bize kadar tevatür yoluyla ulaşmıştır. [i]

 

Kur’an İnsanlar İçin Yol Göstericidir

Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur'an) gelmiştir.(Yunus 10/57)

 

Bu (Kur'an), insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla (insanların) uyarılmaları, (Allah'ın) ancak bir tek İlah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir.İbrahim (12/52)

 

Biliniz ki bu Kur’an, insanları en doğru yola hidayet eder ve işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. (İsra 17/9)

 

Ayette doğruluk dilbilgisi kuralları açısından üstünlük formuyla kullanılmıştır. Bunun anlamı,ayetin  hidayete götürmeye çalışan başka yöntemlerin de bulunduğuna ama onların yeterli olmadığına dikkat çekmektedir[ii].

Bu (Kur’an) Rabbinin dosdoğru yoludur. (En’am 6/126 )

 

Eğer Kur'an, (dedikleri gibi bir kitap) olsaydı ki onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarıl(ıp sular fışkır)sa ve onunla ölüler konuşturulsaydı (iman etmeyen yine iman etmezdi). Ama (Kur'an bunlar için inmemiştir), bütün işler Allah'a aittir. İman edenler (kafirler hakkında) daha bilmediler mi ki, eğer Allah dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi? (Allah'ın emirlerinden yüz çevirip) küfre sapanlara gelince, ya yaptıkları işler yüzünden onlara şiddetli bir felaket gelecek veya Allah'ın (tayin ettiği) vaadi gelinceye kadar (o felaket), yurtlarının/evlerinin yakınına düşüp duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.  (Ra'd; 31)

 

Allah, sözün en güzelini, hem aynı benzerlik (uyum ve ahenk)te, hem de tekrarlı (ve karşılıklı ifadeli) bir kitap olarak indirdi. Rab'lerinden korkanların, ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu (Kitap), Allah'ın (son gönderdiği) rehberidir. Dileyene/dilediğine, bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz.(Zümer 39/23)

 

Onunla Doğru-Yanlış Birbirinden Ayrılır

Furkan ayırmak manasına gelir. İnsanlar, Kur’an sayesinde nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu öğrenirler[iii].

 

Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah yüceler yücesidir. (Furkan 25/1)

 

Sadece İnsanlara Değil Cinlere de Hitap Eder

(Resulüm!) Hani cinlerden bir topluluğu, Kur'an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için (birbirlerine): "Susun, (dinleyin)" dediler. (Kur'an'ın okunması) bitince (her biri iman ederek ve) uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. 
Dediler ki: "Ey kavmimiz! Doğrusu biz, Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki (İlahi kitap)ları(n asıllarını) tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik."
"Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun. O'na inanın ki (Allah) sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun."Ahkaf (46/29-31)

 

(Rasulüm!) De ki: "Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu: Doğrusu biz, doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiç bir (şey)i asla ortak koşmayacağız." (Cin 72/1-2)

 

Hz. Cabir anlatıyor: Resulullah (sav) bir gün sahabilerinin huzuruna çıktı ve Rahman suresini baştan sona kadar okudu. Hepsi de sessizce dinlediler. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Ben bu sureyi cinlere de okudum ama onlar sizden daha güzel karşılık verdiler. Şöyle ki, Cenab-ı Hakkın ‘Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz?’ kelamını her okuyuşumda cinler şöyle diyorlardı: ‘Ey Rabbimiz, biz nimetlerinden hiçbir şeyi inkar edemeyiz, bütün hamdler Sanadır.’(Tirmizi)

 

 

Dipnotlar

[i]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[ii] Kur’an’ı Nasıl Anlamalı? Candan, 72

[iii] Kur’an’ı Nasıl Anlamalı? Candan, 85

bottom of page