top of page

İslam Nedir?

İslam ile ilgili genellikle in­sanların kafasında bulunan düşünce şudur: “1400 yıl önce Ara­bistan'da doğan ve Hz. Muhammed (a.s.) tarafından ‘temeli atılan’ dinin adıdır. Sadece Müslüman olmayanlar değil, pek çok Müslüman, hem de okumuş ve iyi tahsil görmüş olmalarına rağmen, Hz. Peygamber’i "İslam'ın Kurucusu" olarak bilmektedirler. İslâm dini kendisiyle başlamıştır, dolayısıyla da İslâmiyet'in kurucusudur. [i]

 

Allah katında din, İslâm’dır.(Al-i İmran; 19)

 

Müslüman olmayanlardan pek çoğu, Kur'an’ın yukarıdaki ayetini okuyunca, İslâm'ın da diğer dinler gibi bir iddiada bulunduğunu sanırlar. Diğer dinlerin sadece kendilerinin hak din olduklarını iddia ettikleri gibi, İslam’ın da kendisini "hak" ve diğerlerini "batıl" kabul ettiğini düşünürler. Müslümanların çoğu için ise bu cümle zaten fazla düşün­dürücü değildir. Çünkü zaten, Kur'ân’ın belirttiği gibi, en doğru dine bağlı olduklarını düşünürler. Eğer bazıları bu ayet üzerinde biraz daha kafalarını yorarlarsa şöyle düşüneceklerdir: “Bura­da, İslam dini, başka dinlerle mukayese ediliyor. Hinduizm, Hıristiyanlık, Budizm, Yahudilik ve diğer dinlerle karşılaştırarak İslâm’ın hak olduğu ispat edilebilir.” [ii]

 

Ancak, Kur’an’a göre İslam aslında yeni bir din de­ğildir. Aksine, insana yaratıldığı ilk gün takip edeceği tek doğru yolun "El-İslam" olduğunu açıklanmıştı. Bundan sonra, çeşitli devir­lerde ve çeşitli yerlerde ortaya çıkan peygamberler, Allah'ın kullarını istisnasız "El-İslâm"a davet ettiler. Ve bu en son Hazreti Peygamber (a.s.)'in insanlara anlattığı dinden başkası değildi. Ne var ki, Hz. Musa'nın taraftarları, kendilerinden pek çok şeyler katarak bunu Yahudiliğe, Hz. Îsa'nın ümmeti de Hıristiyanlığa çevirdiler. Aynı şekilde, Hindistan'da, İran'da, Çin'de ve di­ğer memleketlerde eski peygamberlerin ümmetleri, Allah'ın gerçek dinini unutarak karma karışık din ve inançlar icat ettiler. [iii]

 

O size dinden Nuh'a tavsiye ettiği ve sana vahyettiğimiz şeyleri, İb­rahim'e, Musa'ya ve Îsa’ya tavsiye ettiklerimizi size dinde şeriat kıldı ki, dini doğru tutun, onda tefrikaya düşüp dağılmayın.(Şura; 13)

Bu ayette, Hz. Muhammed (a.s.)'in yeni bir dinin kurucusu olmadığı açıkça belirtilmiştir. Allah'ın dini sadece bu beş peygambere indirilmiş de değildir. Burada söylenmek istenen şey, dünyaya gelen bütün pey­gamberlerin aynı dini getirmeleri, en meşhur beş peygamberin adının ör­nek olarak gösterilmesidir.[iv]

İbrahim, ne bir yahudi ne de bir hıristiyandı. Fakat o, “Allah’ı ‘bir’ tanıyan” dosdoğru bir müslümandı; (asla) müşriklerden değildi.(Al-i İmran 67)

 

Şüphe yok ki, Allah katında (hak) din İslâm’dır. Ancak kitap verilen (yahudi ve hıristiyan)lar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerine karşı küfre saparsa, bilsinler ki Allah, hesabı çok çabuk görendir.(Al-i İmran 19)

 

Kim artık (son din) İslâm’dan başka (İlâhî veya beşerî) bir din arar (onları önemser)se asla ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette de hüsrana (büyük zarara) uğrayanlardan olacaktır.(Al-i İmran; 85)

 

De ki: “(Yaptıkları) işler itibariyle, en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi?” Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden kimselerdir. Bu yüzden, (onların hayır olarak yaptığı bütün) işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onlar(ın iyi amelleri olmadığı) için bir terazi kurmayız.(Kehf 103-105)

 

İslâm tevhîd dini olarak, esas itibariyle Hz. Adem’den bu yana vardır; gelişmelere göre Allah onu yenilemiş ve yeni şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek hale getirmiş, Kur'an-ı Kerim ile son şeklini vermiştir.[v]

“Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına Musa ve İsa'ya gönderilene ve diğer peygamberlere Rableri tarafından gönderilene inanırız: Onlar arasında bir ayırım yapmayız. Biz Allah’a teslim olanlarız, deyin.” (Bakara: 2/136)

 

İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. İlk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâm’dır. [vi]

Bu yönüyle bakıldığında bu din Hz. Âdem’le başlamış sayılır. Aslında insanlığın İslâm’dan başka dini olmamıştır. Allah’ın insanlık için önerdiği tek din İslâm’dır. [vii]

 

Allah tarafından insanlara gönderilen ilâhi vahiyde, insanların inanması gerekli konular ilk peygamberden son peygamber Hz. Muhammed'e kadar aynı kalmıştır. Hz. Âdem ilk peygamber olarak insanlara neyi tebliğ etmiş ve ona uymalarını istemişse diğer peygamberler ve Hz. Muhammed de insanlardan aynı inanç esaslarına teslim olmayı istemişlerdir. Bu anlamda bütün peygamberler insanlara aynı dinin prensiplerini iletmişlerdir. Peygamberlerin uyulmasını istedikleri temel esaslarda bir değişiklik olmadığı için bütün peygamberlerin insanlara ulaştırdıkları dinin genel adı bu anlamda İslâm’dır.[viii]

 

Hadislerde, İslâm’ın bir din olarak insan fıtratına en uygun ve insanlığın devam eden doğruyu algılama sağduyusuna en elverişli bir din olduğuna dikkat çekilmektedir. Burada fıtrat kelimesiyle Allah’ın insanı yarattığında iç dünyasına yerleştirdiği yaratıcısını tanıma kabiliyeti kast edilmektedir.  [ix]

 

Kur'ân-ı Kerîm de Allah Teâlâ, başlangıçtan beri bütün insanların tevhid dinini benimsemeye yatkın bir fıtratta yaratıldığını haber vermiştir:[x]

“(Rasûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir! Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm, 30/30).

 

 

Dipnotlar

[i]Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi. Ebu'l A'lâ el-Mevdudî. Pınar: 2004

[ii]Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi. Ebu'l A'lâ el-Mevdudî. Pınar: 2004

[iii]Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi. Ebu'l A'lâ el-Mevdudî. Pınar: 2004

[iv]Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi. Ebu'l A'lâ el-Mevdudî. Pınar: 2004

[v] Kur’an’da İman. Süleyman Hayri Bolay. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2000

[vi]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[vii]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[viii]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[ix]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[x]Delilleriyle İslam Akaidi. Mehmet Bulut. Erkam: 2010

bottom of page