top of page

Tekrar Dirilmek Nasıl Mümkün Olabilir?

Âyet ve hadislerde ölümden sonra diriliş inancını hayretle karşılayıp inkâr eden ve bu konuda bilgilenmek isteyen herkese çeşitli deliller sunulmuştur. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:[i]

 

Bir şeyi yoktan var edenin, onu ikinci defa var etmesi öncelikle mümkündür

Bir fiilin ikinci defa tekrarı, ilkine oranla daha kolaydır. İnsan ilk defa yoktan yaratıldığına göre, ikinci defa yaratılması da olanaklıdır. İlk yaratmayı gerçekleştiren irade ve kudret, tekrar yaratmayı daha kolay gerçekleştirebilecektir. [ii]

 

Söz konusu kıyaslama, Hz. Peygamber ile putperestlerden Ubey b. Halef arasında gerçekleşen diyalog sonucunda na zil olan âyetlere dayanmaktadır. Buna göre, Ubey b. Halef, eline çürümüş bir kemik parçası alarak Hz. Peygambere gelir, kemik parçasını ufalayarak: bu çürümüş kemiği kim diriltecek” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber: onu Allah diriltecek, seni de diriltecek ve (inkarından dolayı) cehenneme sokacak” şeklinde cevap verir. Bu olaydan sonra şu âyetlerin nazil olduğu rivâyet edilir:

“İnsan bilmez mi ki kendisini bir sperm damlasından yaratırız ve o anda kendisini düşünme ve tartışma yeteneği ile donatılmış görtir. Ama o hem Bizim hakkımızda karşılaştırmalar yapmakta hem de bizzat kendisinin nasıl yaratılmış olduğundan gafil bulunmaktadır! ‘Kim, çürüyüp toz olmuş kemiklere hayat verebilir?' diye sormaktadır. De ki: onları yoktan var eden, (yeniden) hayat da verir, çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir ’’ (Ya-Sin 36/77-79).

 

Aynı surenin devamındaki şu âyette, bu defa kıyaslama gökler ve yeryüzü üzerinden yapılmaktadır: “Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, yerine onlar gibi (yenilerini) yaratmaya muktedir olamaz mı? Elbette olur! Zaten O, her şeyin bilgisine sahip olan Yaratıcıdır” (Ya-Sin 36/81).

 

Başka ayetler de gösterilebilir:

İnsan der ki: “Öldüğüm zaman sahi diri olarak (kabrimden) çıkarılacak mıyım? İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı hâlde biz kendisini yaratmışızdır?” (Meryem, 19/66-67) 

 

“İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.” (Kâf, 50/15)

 

"O ilkin mahlûku yaratıp sonra da tekrar diriltecek olandır ki, bu ona göre (birinciden) pek daha kolaydır..." (er-Rûm 30/27). [iii]

 

“And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık yaptık; Yaratanların en güzeli olan Allah ne uludur! Sizler, bütün bunlardan sonra ölürsünüz. Şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltilirsiniz.” (Mü'minûrı, 23/12-16) [iv]

 

"Ve onlar (bir de şöyle) diyorlar: 'demek biz kemiğe, toza toprağa dönüştükten sonra, gerçekten yepyeni bir yaratma eylemiyle diriltileceğiz öyle mi? De ki: ‘ister taşa dönüşün, ister demire; hatta isterseniz aklınıza gelebilecek daha uzak bir unsura dönüşün (yine de ölümden sonra diriltileceksiniz). Ve bunun üzerine, ‘bizi kim hayata geri döndürecek? ’diye soracak olurlarsa, De ki: ‘Peki, sizi ilk defa var eden kimdi? ’ ” (İsra 17/49- 51).

 

Zor bir şeyi yaratan, kolay bir şeyi elbette yaratabilir

“Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur; çünkü O, yaratan ve bilendir.” (Yâsîn 36/81)

 

“Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de kâdir olduğunu görmezler mi? Evet; O, her şeye kâdirdir” (Ahkâf, 46/33)   

 

“Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir.” (Lokman, 31/28)

 

“Sizi yaratmak mı yoksa göğü yaratmak mı daha zordur?” ( Naziat 79/27-28).

 

“Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanın yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanlann çoğu(bunun ne anlama geldiğini) bilmezler” (Ğafır 40/57).

 

“Onlar (yeniden diriltilmeyi inkâr edenler), gökleri ve yeri yaratmış olan ve onlan yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüye yeniden hayat verme gücüne sahip olduğunu da anlamazlar mı? Evet O, kesinlikle dilediği her şeyi yapma gücüne sahiptir” (Ahkâf 46/33).

 

Ölü Yerin Canlanması Yeniden Dirilmeye Örnektir

“Ey insanlar, Allah’ın(yeniden diriltme) vaadi gerçektir. Sakın, bu dünya hayatının ayartmasına ve Allah hakkındaki çarpık düşüncelerinizin sizi saptırmasına izin vermeyin. Ve (hatırlayın) bulutları yükseltmek için rüzgârları gönderen Allah’tır; sonra Biz onları çorak beldelere sürükler ve cansız toprağa hayat veririz, yeniden dirilme de işte böyle olacaktır” (Fatır 35/9)

 

“Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat Biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar, yalnız Allah’ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yet-tiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah’ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir” (Hacc, 22/5-7)

 

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: yeri, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.” (Rûm, 30/50)

 

“Yaklaşan rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O dur, yağmur yüklü bulutlar toplandıklarında, onları çorak bölgeye doğru sürükleyip bu yolla su indirelim ve böylece her türlü ürünün yeşerip boy vermesini sağlayalım diye. Ölüleri de işte böyle dirilteceğiz; belki düşünür ders alırsınız” (A’raf 7/57)

 

“(Ey İnkârcılar) O’dur gökten gerekli miktarda suyu tekrar tekrar indiren, işte, Biz (nasıl) onunla ölü toprağa hayat veriyorsak, siz de böyle (öldükten sonra) yeniden diriltileceksiniz” (Zuhruf 43/11).

 

 

Dipnotlar

[i]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[ii] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[iii] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[iv] Delilleriyle İslam Akaidi. Mehmet Bulut. Erkam: 2010

bottom of page