top of page

İslam'da Melek İnancı

Meleklere iman İslam’ın en temel inanç esaslarındandır. İslam’ın şartları arasında ikinci sırada yer alır. Vahye aracılık edenin bir melek olması hasebiyle meleklere iman peygamberlere imana öncelenir. [i]

 

Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü dinî hükümler, peygamberlere melek aracılığıyla indirilmiştir. [ii]

 

İslam’da gayb kavramı duyular ötesi âlemi de içine alan geniş bir anlam içeriğine sahiptir. Bu alan, öteden beri tüm toplumların merak ettiği konulardandır. Çağlar boyunca bütün dinlerde ve kültürlerde bu âleme ait varlıklar olduğu kabul edilmiş, çeşitli şekillerde bunlarla bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Kur’anda “gayba iman” müminlerin özelliklerinden sayılmaktadır. Kur’an; melek, cin ve şeytan gibi gaybî varlıklardan bahsederek hem insanlara bu konuda bilgi vermekte hem de onun bu varlıklarla olan iletişimini düzenlemektedir.[iii]

 

Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır:

"Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler..." (el-Bakara 2/285).

 

"...Asıl iyilik Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir..." (el-Bakara 2/177).

 

Meleklerin Varlığını Nasıl Biliriz?

Varlıkları; görünen (kesîf) ve görünmeyen (latîf) varlıklar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Görünen varlıklar insanın da içinde bulunduğu, fizikî yapıya ve bir hacme sahip olan tüm maddî varlıkları kapsamaktadır. Bu canlılar, duyu organlarıyla algılanabildiği için varlıkları konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Görünmeyen varlıklar ise, duyu organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya sahip olmadıklarından, bunlar hakkında bilgi edinme yolumuz ancak vahiydir.[vi]

 

İnsan aklı, duyular ötesi bir varlık alanının bulunmasını imkânsız göremez.[vii]

 

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı âyetler ve sahih hadislerdir. Onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir. Meleklerin gözle görülmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmeleri için bir gerekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanılarak, meleklerin var veya yok olduklarına dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, gözlem ve deneye dayanan bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Şartlanmamış insan aklı da meleklerin varlığını imkânsız değil, câiz ve mümkün görür. [viii]

 

Melekler, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan varlıklardır. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kur’ân-ı Kerim’dir. Bu nedenle onların mahiyetleri hakkında vahyin dışında söylenen şeylere itibar edilmemesi gerekir.[ix]

 

 

Dipnotlar

[i] İslam İnanç Esasları. Şaban Ali Düzgün... Grafiker:2013

[ii] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[iii]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[vi]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[vii]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[viii] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[ix]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

bottom of page