top of page

İslam'da Kutsal Kitap İnancı

Kitaplara iman, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. [i]

“(O takva sahipleri ki) onlar sana indirilene de, senden evvel indirilenlere de inanırlar” (el-Bakara 2/4)

 

“İnsanlar bir tek ümmetti (kimi iman etmek kimi küfre sapmak suretiyle ihtilafa düştüler). Allah, (rahmetinin) müjdeciler(i, azabının) haberciler(i) olmak üzere (onlara) peygamberler gönderdi ve beraberlerinde -insanların ihtilâfa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm vermek için- hak kitaplar da indirdi” (el-Bakara 2/213)

 

"Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır" (en-Nisâ 4/136)

 

Müslüman olmak için Diğer Kutsal Kitaplara İnanmak gerekir mi?

Kitaplara îman, Allah tarafından peygamberlerine indirilen semavi kitapları bilip tanımak ve onların hak ve Allah katından oluşlarına iman etmek anlamına gelir. Yalnızca Kur’an’a değil, ondan önce indirilen kitapların da asıllarını kabul etme ve inanma, İslam inancının bir gereğidir.[ii]

 

İláhi kitaplar, farklı zamanlarda ve farklı toplumlara gönderilmiş olsalar da, toplumları tarafından tahrif edilmemiş halleriyle hepsinin çağrısı aynı yöndedir. [iii]

 

Kur’an, kendinden önce de semavî kitaplar gönderildiğini kabul eder. Bu kitaplar hakkında bilgi verir. Allah’ın vahiyleri olmaları yönüyle semavî kitapların orijinalleri arasında hiçbir ayrım yapmaz. Bağlılarının bu kitapları daha sonra tahrif ettiklerini söyler. Allah’tan geldiği şekliyle onların hepsine birden inanmayı emreder: [iv]

“Allah, insanlara yol gösterici olarak daha önce de Tevrat’ı ve İncil’i indirmişti. O, Furkan’ı (Kur’an’ı) da indirmiştir” (Âl-i İmrân, 3/3–4).

 

Peygambere indirilen kitaplara “ilâhî kitap” denilmesinin sebebi, bu kitapların Allah tarafından gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmamasıdır. [v]

 

Bizler bugün kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah'tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü ilâhî kitaplara inanmadıkça kişinin imanı gerçekleşemez. İlâhî kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş, bugün için elimizde ondan hiçbir şey kalmamıştır. Hz. İbrâhim'in sahifeleri böyledir. Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların iyi veya kötü niyetli müdahaleleri sonucu değişikliğe ve bozulmaya uğramıştır. Allah'ın vahyettiği şekilde varlığını korumuş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu özelliğini sürdürecek olan yegâne kitap Kur'ân-ı Kerîm'dir: "Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız" (el-Hicr 15/9) âyetiyle Allah, insanlara Kur'an'ın ilâhî koruma altında bulunduğunu ve kıyamete kadar değişik-liğe uğramadan kalacağını bildirmektedir. [vi]

 

Bu kitaplarda yer alan bilgilerin hangisinin doğru olup olmadığı hususunda başvurulacak kitap yine Kur’ân’dır. Önceki İlâhî kitaplarda yer alan bilgiler, Kur’ân’a ve sahih hadislere uyuyorsa, bunlar alınır; uymuyorsa, bunlar atılır. Uyup uymadığı hususunda bir açıklık yoksa o hususlarda da susulur. Meselâ cennet ve cehennemin varlığı, Hz. Âdem’in topraktan yaratılması, Hz. Mûsâ’nın asası ile denizi yarması vb. hususlar Kur’ân’a uygun düştüğü için kabul edilir. Tanrı’nın üç olduğu, meleklerin Allah’ın kızları olduğu vb. hususlar Kur'ân a uygun düşmediği için atılır. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: [vii]

 

“Ehl-i Kitap size bir şey naklederse, naklettikleri bâtıl ise (Kur’ân'a uymuyorsa) onları tasdik etmeyin. Kur’ân’a uyup uymadığı bilinmiyorsa onları doğrulamayın ve yalanlamayın.”

 

 

Dipnotlar

[i] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[ii] İslam İnanç Esasları. Şaban Ali Düzgün... Grafiker:2013

[iii] İnancım (Temel İslam Bilgileri). Mehmet Emin Özafşar. Diyanet İşleri Başkanlığı: 2010

[iv] İnancım (Temel İslam Bilgileri). Mehmet Emin Özafşar. Diyanet İşleri Başkanlığı: 2010

[v] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[vi] Diyanet İslam İlmihali. Komisyon. Diyanet Vakfı Yayınları:2011

[vii] Delilleriyle İslam Akaidi. Mehmet Bulut. Erkam: 2010

bottom of page