top of page

Kûfe Mektebinin Özellikleri

 

Prof. Dr. Dilaver Gürer'in Düşünce ve Kültürde Tasavvuf (Ensar:2007)

adlı kitabından kısaltılarak alınmıştır.

 

Hz. Ali'nin devlete başkent yaptığı bu şehir, Şia mensuplarının Şam'daki Emevî hanedanına karşı savaş verdikleri bir merkezdir. Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra meydana gelen pişmanlık sebebiyle bu bölge insanlarından bir grup, hüzün ve gözyaşı ile kendilerini zühd ve ibadete verdiler. "Bekkaûn (ağlayanlar) adıyla anılan bu gruba, pişmanlıklar; sebebiyle "Tevvabûn (pişmanlar)" adı da verilmiştir. 

Mezhepte Şia ve Ehl-i Beyt temayülüyle tanınır. 

  • Rebî b. Haysem (v.687),

  • Saîd b. Cübeyr (v.714),

  • Tavûs b. Keysan (v. 724)

 

burada yetişen ilk zahidlerdendir. İlk defa sûff lakabıyla anılanlar genellikle Kûfe'den çıkmıştır. Bu lakapla anılan ve ilk tekkeyi kurduğu rivayet edilen Ebû Haşim Sûfî (v.767) Kûfe'lidir.

bottom of page